Vores ydelser:

Planlægning og analyse
 • Ressourceoptimering og grøn omstilling med henblik på cirkulær økonomi
 • Landskabsanalyse, byudvikling og parkudviklingsplaner
 • Biodiversitetsplaner og analyse af hot-spots
 • Interessent-analyser og faciliterende konflikthåndtering
Arealforvaltning
 • Grønne driftsplaner og udviklingsplaner
 • Kommunal skovdrift med borgerinddragelse
 • Artsregistrering og beregning af naturtilstand
 • Privat skovdrift og tilskudsansøgninger
 • Administration af større private ejendomme med skov og natur (>100 ha)
Projektledelse og faglig sparring
 • Social innovation med fokus på bæredygtighed
 • Citizen science, dataindsamling og geo-data
 • Frivillighed, engagement og lokalt ejerskab
 • Brugerdrevet innovation & udvikling
Faglige kompetencer i relation til juridiske spørgsmål:
 • Vurdering af ammoniakfølsom skov i relation til byggesager og kommunal sagsbehandling
 • Udpegning af offentligt ejede arealer med fredskovspligt 
 • Værdisætning af træer efter VAT-19
 • Syns- og skønsmand i forhold til retssager
Udbud, driftsopgaver og GIS
 • Udbudsprocesser og kravbeskrivelser
 • Arealregistrering og udarbejdelse af driftskort
 • Driftsplanlægning på baggrund af GIS-data
 • GIS-analyse som støtte til langsigtet arealforvaltning
Bygningsdrift, vedligehold, nybyggeri og udlejning
 • Myndighedskontakt, projektering og budget
 • Projektledelse af ombygning, tilbygning og nybygning
 • Indkøb af materialer og kontrakter med håndværkere
 • Udlejning og flyttesyn